Vetamplius

Vetamplius

Sastav

Aktivne tvari:

- ampicilin 10 g (jednako kao natrijum ampicilinu 10,63 g).

1 bočica rastvarača sadrži:

voda za injekcije 50 ml.

Supstance Količina
Pakovanje

VETAMPLIUS 10 g/50 ml - Boca praška 10 g + Boca rastvarača 50 ml

Vetamplius

prašak i rastvarač za rastvor za injekcije za goveda, konje, ovce, svinje, pse i mačke

VETAMPLIUS   10 g/50 ml - prašak i rastvarač za rastvor za injekcije za goveda, konje, ovce, svinje, pse i mačke

Ampicillin

Indikacije

VETAMPLIUS indiciran je kod goveda, konja, ovaca, svinja, pasa i mačaka za liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na ampicilin, posebno gram-pozitivnim (uključujući Arcanobacterium pyogenes, Bacillus anthracis, Clostridium spp., Enterococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp., Staphylococcus spp. non penicillinasi produttori, Streptococcus spp.) e Gram-negativi (tra i quali Actinobacillus spp., Bacteroides spp., Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., E. coli, Fusobacterium spp.,   Haemophilus spp., Klebsiella spp., Leptospira spp., Mannheimia haemolytica, Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Shigella spp.).

Osobito kod:

  • infekcija respiratornih puteva: bronhitisa, bronhopneumonija, enzootska pneumonija teladi i svinja (mikrobne komplikacije), crva bronhopneumonija ovaca (bakterijske komplikacije), Haemophilus influenza vrste kod konja;
  • enterične infekcije: enteritis, neonatalna dijareja, salmoneloza;;
  • infekcije uro-genitalnog trakta: cistitis, bacilarni pijelonefritis, puerperalni metritis;;
  • sepsa, puerperalna sepsa, mastitis, apscesi.

Kontraindikacija

Ne davati životinjama sa poznatom preosjetljivošću na peniciline ili druge beta-laktamske lijekove.

Ne davati zečevima, zamorcima, hrčcima, činčilama i glodavcima općenito.

Neželjena dejstva

Ampicilin je, čak i u visokim dozama, slabo toksičan. Rijetke nuspojave se javljaju u gastrointestinalnom sistemu.

Upotreba, posebno ako je produžena, može dovesti do crijevnog dismikrobizma s pojavom simptoma kao što su dijareja, mučnina i gastralgija.

Kod osoba preosjetljivih na peniciline mogu se javiti alergijske pojave s kliničkim simptomima u rasponu od prolaznih kožnih reakcija do anafilaktičkog šoka. U tim slučajevima, po mišljenju veterinara, prekinut će se primjena lijeka ili primjeniti antihistaminike.

Ako se jave ozbiljne nuspojave ili druge reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, obavijestite svog veterinara.

Vrste koji je namijenjen lijek

Goveda, konji, ovce, svinje, psi i mačke.

Način upotrebe i doziranja

Ubrizgajte pripremljenu otopinu intramuskularno, endperitonealno ili polako intravenozno (prikladno razrijeđen u fiziološkoj otopini).

Goveda i konji odrasli: 2,5-5 ml otopine/100 kg tjelesne težine./dan (odgovara 5-10 mg ampicillina/kg tjelesne težine./dan).

Telad, telad koja doji, ždrebad, ovce i svinje: 1-1,5 ml otopine /10 kg tjelesne težine./dan (odgovara 20-30 mg ampicillina/kg tjelesne težine./dan).

Jagnjad i prasad: 1-2,5 ml otopine /10 kg tjelesne težine./dan (odgovara 20-50 mg ampicillina/kg tjelesne težine /dan).

Psi i mačke: 1-2,5 ml otopine /10 kg tjelesne težine /dan (odgovara 20-50 mg ampicillina/kg tjelesne težine /dan).

Dnevnu dozu treba davati u dva puta u razmaku od 12 sati tokom 3 dana pod nadzorom veterinara.

Ukoliko nakon 3 dana terapije nema poboljšanja kod tretiranih životinja, preporučljivo je preispitati dijagnozu i usvojenu terapiju.

Da bi se osigurala ispravna doza, tjelesnu težinu životinje treba odrediti što je točnije moguće kako bi se izbjeglo premalo doziranja. 

Karenca

Meso i iznutrice

Goveda: 3dana

Konji, ovce, svinje: 9 dana

Mlijeko

Goveda i ovce: 5 dana (10 muža)

Nije dozvoljeno za upotrebu kod kopitara koji proizvode mlijeko za ljudsku ishranu.

Posebna upozorenja

Čuvati izvan dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Zaštititi od svjetlosti.

Nakon pripreme rastvora: čuvati u frižideru (2°C - 8°C).

Rok trajanja nakon rastvaranja prema uputstvu: 24 sata.

Ne koristiti nakon isteka roka trajanja navedenog na etiketi.

Posebna upozorenja za svaku vrstu kojoj je namjenjen

Nije dozvoljeno za upotrebu kod kopitara koji proizvode mlijeko za ljudsku ishranu.

Posebne mjere opreza za upotrebu kod životinja

Upotreba proizvoda treba se temeljiti na testovima osjetljivosti na bakterije izolirane od životinja koje se tretiraju. Ako to nije moguće, terapija se treba temeljiti na lokalnim (regionalnim ili kompanijskim) epidemiološkim informacijama o osjetljivosti ciljanih bakterija.

Odlučite se za antibiotike nižeg spektra djelovanja od ampicilina ako antibiogram potvrdi moguću učinkovitost liječenja.

Upotreba proizvoda drugačija od navedenih uputa može dovesti do povećane prevalencije rezistentnih bakterija i smanjiti učinkovitost tretmana drugim antibakterijama zbog moguće pojave unakrsne rezistencije.

Posebne mjere opreza koje treba poduzeti osoba koja daje veterinarsko-medicinski proizvod životinjama

Osobe sa poznatom preosjetljivošću na peniciline treba da daju proizvod s oprezom i izbjegavaju kontakt s veterinarsko-medicinskim proizvodom.

U slučaju slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražite savjet liječnika i pokažite uputu o lijeku ili naljepnicu ljekaru.

Upotreba tokom trudnoće i laktacije

Može se koristiti tokom trudnoće i dojenja.

Nije dozvoljeno za upotrebu kod kopitara koji proizvode mlijeko za ljudsku ishranu.

Interakcija s drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcija

Ampicilin može pokazati sinergizam s aminoglikozidima i antagonizam prema tetraciklinima i makrolidima.

Predoziranje (simptomi, procedure hitne pomoći, protuotrovi)ukoliko je potrebno

Nema poznatih simptoma predoziranja u vezi s upotrebom proizvoda.

Nekompatibilnost

Nisu poznati.

Ne miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima  

Posebne mjere uništavanja lijeka

Svi neiskorišteni veterinarsko-medicinski proizvodi ili otpad koji nastaje od takvih lijekova moraju se zbrinuti u skladu sa lokalnim zakonima i odložiti u odgovarajuće sisteme za prikupljanje i odlaganje neiskorištenih lijekova ili lijekova kojima je istekao rok trajanja.