Privaprol

Privaprol

Sastav

1 ml sadrži:

Aktivne tvari:

- alotrifen (2-(4-klorofenil)-1,2,4-triazol [5,1-a]-izohinolin) 50 mg .

Pomoćna tvar:

benzil alkohol 20 mg:

Supstance Količina
Pakovanje

Kutijica koja sadrži 1 bočicu od 2 ml + špric sa iglom

Privaprol

50 mg/ml suspenzija za injekcije za pse

PRIVAPROL 50 mg/ml suspenzija za injekcije za pse

lotrifen

PRIVAPROL je injekcijska suspenzija na bazi lotrifena, nehormonskog aktivnog sastojka koji, kada se daje kuji unutar 15 dana od parenja, uzrokuje prekid gravidnosti.

Lotrifen ometa metabolizam kiseonika u ćelijama zametka tokom i nakon implantacije blastociste i uzrokuje sporu i progresivnu degeneraciju proizvoda začeća koji se reapsorbuje ili, ređe, izbacuje.  

Nakon intramuskularne primjene, aktivna tvar se vrlo sporo oslobađa s mjesta injekcije, dostiže maksimalne koncentracije u plazmi nakon 3-6 dana i održava konstantne koncentracije približno 20 dana.

Poluvrijeme eliminacije lotrifena u plazmi je oko mjesec dana. Eliminacija se odvija uglavnom bilijarnim putem, ili putem fekalija.

Indikacije

Postkoitalna inhibicija trudnoće kod kuja u prvih 15 dana parenja.

Kontraindikacija

Proizvod se ne smije davati nakon 15. dana parenja.

Izbjegavajte upotrebu kod jedinki koji nisu u dobroj fizičkoj kondiciji, a posebno kod onih s poremećajima koji utječu na probavni, hepatorenalni, kardiovaskularni i genitalni sistem, kod kuja pod stresom i kod kuja liječenih hormonskim supstancama.

Način upotrebe i doziranja

Snažno protresti prije upotrebe.

Dajte 2,5 mg p.a./kg tjelesne mase (jednako 0,05 ml suspenzije / kg tjelesne mase.), intramuskularno (bedreni mišić) jednom u prvih 15 dana od parenja, prema sljedećoj tabeli:

Težina kuje (kg)PRIVAPROL-a (ml)
30.15
40.20
50.25
60.30
70.35
80.40
90.45
100.50
120.60
140.70
160.80
180.90
201.00
251.25
301.50

Način pripreme za upotrebu PRIVAPROLA u napunjenim špricevima.

  • raskinuti pakovanje sa strane aluminijske folije
  • odvrnuti špricu
  • snažno protresti prije upotrebe
  • skinuti poklopac
  • umetnuti iglu
  • ubrizgati u veliku mišićnu masu bedra

Karenca

Nije primjenjljivo.

Posebna upozorenja

Posebna upozorenja za svaku vrstu kojoj je namjenjen lijek

Davanje lijeka treba da obavlja veterinar.

Posebna upozorenja za primjenu na životinjama

Slučajna primjena potkožnim putem ili u aponeurotičnim prostorima koji dijele mišićne mase između njih, može smanjiti ili potpuno poništiti djelovanje proizvoda.

 

Posebne mjere opreza koje treba poduzeti osoba koja daje veterinarsko-medicinski proizvod životinjama

Budite oprezni prilikom primjene proizvoda kako biste izbjegli slučajno samoubrizgavanje. U slučaju slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražite savjet liječnika i pokažite ljekaru uputu o lijeku ili etiketu.

Trudnice treba da izbegavaju kontakt sa veterinarskim medicinskim proizvodom.

 

Upotreba tokom trudnoće, laktacije ili nošenja

Proizvod nije indiciran za vrijeme trudnoće ili dojenja osim u prvih 15 dana nakon parenja zbog postkoitalne inhibicije istih.

Interakcija s drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcija

Nije poznato.

Predoziranje (simptomi, procedure hitne pomoći, protuotrovi)ukoliko je potrebno

U terapijskoj dozi (2,5 mg p.a./kg tjelesne mase.) lijek se dobro podnosi.

U dozi od 4-5 mg p.a./kg tjelesne mase mogu se javiti nuspojave, kao što su gubitak apetita i dijareja.

Pri većim dozama (10-20 mg pa/kg tjelesne mase.), nuspojave, kao što su sedacija, anoreksija, dijareja (čak i sa tragovima krvi) su takvog trajanja (5-10 dana) i intenziteta da uzrokuju gubitak tjelesne težine od 10%.

Nekompatibilnost

U nedostatku studija kompatibilnosti ne miješati s drugim veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Svi neiskorišteni veterinarsko-medicinski proizvodi ili otpad koji nastaje od takvih lijekova moraju se zbrinuti u skladu sa lokalnim zakonima i odložiti u odgovarajuće sisteme za prikupljanje i odlaganje neiskorištenih lijekova ili lijekova kojima je istekao rok trajanja.

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).