Oralciclin 200mg/ml

Oralciclin 200mg/ml

Sastav

Doksiciklin 200 mg (Doksiciklin hiklat 230mg)

Nosač do 1 ml

Supstance Količina
Pakovanje

Pakovanje od 1 l i 5 l.

Oralciclin 200mg/ml

Oralna otopina za upotrebu u vodi za piće za brojlere i svinje

Indikacije

Liječenje bakterijskih infekcija izazvanih Gram-pozitivnim i Gram-negativnim bakterijama osjetljivih na Doksiciklin. Posebno infekcija respiratornog,  gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema (pastereloza, rikecioza, klostridioza).

Pilići/Brojleri: hronične respiratorne bolesti, CRD mikoplazmoza, Coccidiobacillosis i dr. .

Svinje: svinjski respiratorni sindrom izazvan bakterijama Bordetella bronchiseptica, Mycoplasma hyopneumoniae i Pasteurella multocida.

Kontraindikacija

Ne primjenjivati lijek na životinjama kod kojih je potvrđena preosjetljivost na aktivne supstance doksiciklin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci. Ne koristiti ukoliko je u  uzgajalištu utvrđena otpornost na tetracikline. Ne davati životinjama koje imaju probleme sa jetrom i bubrezima.

Lijek se ne koristi kod koka nosilja i ćurki čija se jaja koriste u ishrani ljudi.

Neželjena dejstva:

Kao i kod ostalih tetraciklina može se pojaviti fotosensibilitet i alergija kod životinja. Tokom produžene terapije mogu se pojaviti smetnje digestivnog sistema koje su posljedica crijevne disbioze. Ukoliko bi došlo do teških neželjenih pojava ili drugih reakcija koje nisu napomenute u ovom upustvu za upotrebu, molimo da obavijestite veterinara.

Način upotrebe i doziranja

Prije upotrebe lijeka potrebno uraditi antibiogram.

Davati oralnim putem proizvod razrijeđen u vodi za piće. Obnavljati svježe pripremljenu vodu za piće sa rastvorenim lijekom svakih 24 sata.

Voda za piće sa rastvorenim lijekom mora predstavljati jedinu tečnost za piće tokom terapije.

Dnevna doza mora biti dodata vodi za piće na taj način, da se sva količina lijeka u vodi popije u roku od 24 sata. Tokom perioda terapije životinje ne smiju imati pristup drugim izvorima vode.

Pilići/Brojleri: 10 mg do 20 mg doksiciklina po kg tjelesne težine/dan tokom 3-5 dana. Ova doza odgovara 50 mg do 10 mg doksiciklina u litri vode za piće (ekvivalentno 0,25ml – 0,50ml Oralciclin 20% oralna otopina/litra vode za piće/na dan).

Svinje: 10mg doksiciklina po kg tjelesne težine/dan tokom 5 dana. Ova doza odgovara 1ml Oralciclin 20% oralna otopina/20 kg tjelesne težine. Doze moraju biti izračunate na osnovu tjelesne težine životinja koje treba liječiti i može jedino imati varijacije na osnovu realne konzumacije vode od strane životinje.

Karenca

  • Meso i iznutrice: Pilići/brojleri 7 dana, svinje 6 dana.
  • Ne koristiti kod koka nosilja i kod ćuraka koje nose jaja namijenjena za ljudsku ishranu.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinarski recept.

Način čuvanja

• Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

Rok upotrebe

• 24 mjeseci.

• Rok važenje lijeka nakon prvog otvaranja 28 dana.

• Rok važenja lijeka nakon rastvaranja u vodi 24 sata.

Posebne mjere i upozorenja:

• Nedovoljna doza lijeka i/ili liječenje u kratkom vremenskom periodu koja nije dovoljna za terapiju imaju za posljedicu otpornost bakterija na doksiciklin i treba ih izbjegavati. Bolesne životinje mogu pokazati smanjen apetit i promjenu ponašanja tokom uzimanja vode sa lijekom, moraju se onda liječiti parenteralnim putem.

Posebne mjere predostrožnosti koje moraju biti primjenjene kod osobe koja daje lijek.

Kod rukovanja proizvodom se treba koristiti posebnom zaštitnom opremom koja se sastoj od zaštitne radne odjeće, rukavica i maske, ne udisati, izbjegavati dodir sa kožom i očima. Ukoliko se nakon izlaganja lijeku razviju simptomi kožnih promjena obratiti se ljekaru. Osobe koje su preosjetljive na aktivnu supstancu trebaju ga izbjegavati. Natečenost lica, usana i očiju, poteškoće pri disanju su ozbiljni simptomi i zahtjevaju hitnu medicinsku pomoć.

Kod gravidnih krmača ili onih koje doje upotreba samo uz procjenu rizika/koristi od strane odgovornog veterinara.

Apsorpcija doksiciklina može biti smanjena u prisutvu visokih količina kalcija, željeza, cinka, magnezija i aluminija koji su prisutni u hrani.

Ne smije se držati voda za piće sa lijekom u metalnim posudama.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcija:

• Ne koristiti sa drugim lijekovima.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).