Galactis 750mg

Galactis 750mg

Sastav

Aktivna supstanca: Linkomicin 750mg što odgovara Linkomicin hidrohlorid 850 mg

Pomoćne supstance: hidromeloza, voda za pripremu.

Supstance Količina
Pakovanje

Injektor od 5ml.

Kutija sa 4 injektora sa „Twinsert“ sistemom.

Kutija sa 20 injektora sa „Twinsert“ sistemom.

Galactis 750mg

Intramamarni gel za krave u periodu laktacije

Indikacije

Za tretiranje akutnih kliničkih mastitisa kod krava u periodu laktacije izazvanih patogenim mikroorganizmima kao što su Gram-pozitivne bakterije osjetljive na linkomicin: streptokoke, stafilokoke kao Staphylococcus aureus uključujući sojeve koji proizvode penicilinazu, koagulaza negativni stafilokoki (Staphylococcus chromogenes i Staphylococcus epidermis), Staphylococcus agalactiae, Staphylococcus dysgalactiae i Staphylococcus uberis.

Kontraindikacija

Ne koristiti kod životinja kod kojih je utvrđena preosjetljivost na aktivnu supstancu ili uopće na jednu od pomoćnih supstanci.

Neželjena dejstva:

Nisu poznata. Ukoliko bi se pojavile neželjene reakcije ili druge reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu za upotrebu, obavijestiti veterinara.

Ciljanje vrste životinja:

Krave u periodu laktacije.

Način upotrebe i doziranja

Jedan intramamarni injektor aplicirati u jednu četvrtinu vimena, ponoviti tretman svakih 12 sati, 3 puta uzastopno.

Prije nego što se počne sa terapijom savjetuje se da se izmuze četvrt vimena, i da otvor bradavice očistite odgovarajućim maramicama za jednokratnu upotrebu koje su priložene u paketu. Skinuti zaštitni poklopac kanile injektora za djelomično umetanje, dok je za potpuno davanje potrebno da uklonite i razdjelnik cilindra. Umetnuti kanilu u kanal bradavice i ubrizgati sav sadržaj injektora unutra. Izvući kanilu, primiti kraj bradavice prstima jedne ruke, a palcem i kažiprstom druge ruke, lagano gurnuti proizvod sadržan u kanalu bradavice prema gore. Zatim lagano masirati sisu s obje ruke uvijek gurajući prema gore da se proizvod ravnomjerno rasporedi po cijelom vimenu.

UPOZORENJE ZA ISPRAVNU PRIMJENU:

GALACTIS intramamarni gel raspolaže sa intramamarnim injektorima po sistemu „Twinsert“. Sistem „Twinsert“ omogućava djelomično ili kompletno uvlačenje kanile intramamarnog injektora u kanal bradavice u odnosu na kliničku situaciju. Tretman mastitisa putem djelomičnog uvlačenja kanile je u svakom slučaju pogodniji jer omogućava da smanji pojavu nove infekcije vimena. Kod djelomičnog uvlačenja kanila ulazi samo u dubinu od par milimetara, izbjegava dilataciju sfinktera, uništenje sloja keratina i osim toga deponuje antibiotik duž cijelog kanala. Kompletno uvlačenje kanile se savjetuje kad se moraju tretirati krave koje su nervozne ili imaju lezije bradavica.

Karenca

  • Krave: Meso i iznutrice: 3 dana
  • Mlijeko: 84 sata (odgovara 7 muža)

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinarski recept.

Način čuvanja

• Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

Rok upotrebe

• 3 godine.

Posebne mjere i upozorenja:

• Ukoliko je moguće lijek treba biti korišten na bazi rezultata antibiograma, ukoliko to nije moguće terapija se mora zasnivati na lokalnim epidemiološkim informacijama (regionalnim ili onim na farmi). Upotreba proizvoda koja nije u skladu sa onim što je navedeno u uputstvu za upotrebu može dovesti do povećanja rezistentnih bakterija te umanjiti učinkovitost liječenja sa ostalim antibioticima zbog potencijalne unakrsne rezistencije.

• Osobe kod kojih je uočena preosjetljivost na aktivnu supstancu i na bilo koji od dodataka moraju izbjegavati kontakt sa ovim veterinarskim lijekom. U slučaju nenamjernog kontakta treba ruke oprati vodom.

• Proizvod se može koristiti u toku gravidnosti i laktacije.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima i drugi oblici interakcija:

• Nije poznato.

• U slučaju predoziranja moguće da dođe do lokalnih neželjenih pojava..

Ostale informacije:

Linkomicin je antibiotik koji pripada, zajedno sa klindamicinom i pirlimicinom, grupi linkozamida. Spektar djelovanja odnosi se prvenstveno na Gram-pozitivne bakterije koje su osjetljive na linkomicin posebno na streptokoke, stafilokoke kao Staphylococcus aureus uključujući sojeve koji proizvode penicilinazu, koagulaza negativni stafilokoki (Staphylococcus chromogenes i Staphylococcus epidermis), Staphylococcus agalactiae, Staphylococcus disgalactiae i Staphylococcus uberis.

Linkomicin je djelotvoran i protiv anaerobnih bakterija i protiv mikoplazmi. Linkomicin se veže za podjedinicu 50S bakterijskog ribozoma, inhibirajući na taj način sintezu proteina ćelija. Uglavnom se smatra bakteriostatskim antibiotikom. Upijanje linkomicina u epitel mamarnog tkiva je zanemarljiv.  

Posebne mjere uništavanja lijeka

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).