Dalmavital

Dalmavital

Sastav

SASTAV u 1 ml:

Aktivne tvari:

- Betacaroten – 15 mg
- DL-alfa-tokoferol acetat – 20 mg što odgovara DL-alfa-tokorerol (Vitamin E) – 18,22 mg

Pomoćne tvari:

- Butilhidroksilanisol (E320) 2,70mg
- Hlorkrezol 1 mg
- Ostale pomoćne tvari i voda za pripremu injekcije do 1 ml

Supstance Količina
Pakovanje

Boca od 100ml i 250ml.

Dalmavital

Injekciona solucija za krave i krmače

Indikacije

Dalmavital je namijenjen za poboljšanje reproduktivne sposobnosti, antioksidativni učinak i mogućnost modulacije imunološkog sistema kod krava i krmača.

Kontraindikacija

Nisu zabilježene.

Način upotrebe i doziranja

KRAVE:

a) Poboljšava reproduktivnu sposobnost i plodnost kod svih mliječnih krava:

Daje se 3,5 – 7,0 ml/100kg žive vage (što odgovara 0,5 – 1,0 mg/kg betacarotena i 0,6 - 1,3 mg/kg vitamina E). Daje se svim mliječnim kravama najčešće 30 dana nakon telenja da bi se stimulirala aktivnost jajnika. Preporučuje se ponovno davanja 60 – 70 dana nakon oteljaja krava, ako nisu još pokazale znakove estrusa, tjeranja, ili kod onih koje su imale infekcije maternice.

b) Antioksidativni učinak i mogučnost modulacije imunološkog sistema:

Daje se 3,5 – 7,0 ml/100kg žive vage (što odgovara 0,5 – 1,0 mg/kg betacartoena i 0,6 – 1,3 mg/kg vitamina E) na početku drugog mjeeca zasušenja.

KRMAČE

a) Poboljšava reproduktivnu sposobnost i plodnost kod svih rasa krmača:

Daje se 7 ml/100kg žive vage (što odovara 1mg/kg betacarotena i 1,3 mg/kg vitamina E) 3 – 4 dana prije osjemenjavanja.

b) Antioksidativni učinak i mogućnost modulacije imunološkog sistema:

Preporučuje se davati 7 ml/100kg žive vage Dalmavital (što odgovara 1 mg/kg betacarotena i 1,3 mg/kg vitamina E) 10 dana prije prašenja, kako bi leglo prasadi bilo brojnije i zdravije.

Kod obje vrste životinja i za sve indikacije davanje lijeka može biti ponovljeno po procjeni veterinara.

Karenca

Goveda:
- Meso: 0 dana
- Mlijeko: 0 dana

Svinje:
- Meso: 0 dana

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinarski recept.

Način čuvanja

• Čuvati na sobnoj temperaturi, kao i van domašaja djece.

Rok upotrebe

• 2 godine, a nakon otvaranja 28 dana, a preporučuje se veterinarima da se lijek što prije iskoristi (najbolje bi bilo 3 – 7 dana) nakon otvaranja

Posebne mjere i upozorenja:

DALMAVITAL se može koristiti tokom trudnoće i dojenja.

Inkopatibilnost: ne mješati sa ostalim lijekovima.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima:

Penicilini mogu pokazati pozitivnu interakciju sa aminoglikozidima i antagonizam sa tetraciklinima, sulfonamidima i makrolidima. Ne primjenjujte istodobno sa bakteriostatičkim antibioticima. Ne prevazilaziti preporučene doze.

Ostale informacije:

Betacaroten je molekul lipida, obilno prisutnih u povrću, koji je dugo vremena smatran samo kao prethodnik vitamina A. Trenutno su, umjesto toga, prepoznate u betacarotenu važne funkcije, kako kod ljudi tako i kod životinja povezanih sa njegovim antioksidativinim mogućnostima, poput prevencije tumora, otpornosti na bolesti i bolju funkcionalnost reproduktivnog aparata.

Vitamin E je topiv u mastima koji obavlja glavnu metaboličku ulogu, kao biološki antikosidans, neutraliziranje slobodnih radikala štetnih za integritet ćelijskih i subćelijskih membrana.

Kod krava, nakon jednog davanja intramuskularno DALMAVITAL-a u dozi od 1 mg betacarotena/kg žive vage otkriva se maksimalna koncentracija od 5µg/ml nakon 72 sata. Koncentracija opada postepeno zadržavajući ali zadržavajući dvostruke nivoe u odnosu na one normalne i otprilike do 40 dana nakon tretiranja lijekom.

Kod krmača, betacaroten dat oralnim putem sa malo ili nikako apsorbuje u intestinalnom traktu. Kada se DALMAVITAL daje intramuskularnim putem, pojedinačna doza od 1 mg betacarotena/kg žive vage, omogučuje apsorpciju betacarotena u maksimalnoj koncentraciji u krvi od 5µg/ml nakon 24 sata. Koncentracija opada postepeno, zadržavajući u svakom slućaju nivoe veće od onih normalnih i to nakon do sedam dana od tretiranja lijekom.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Uklanjanje otpada nastalog upotrebom lijeka ili lijekova isteklog roka vrši se u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Službene novine FBiH broj 33/03).