Valemas 10

Valemas 10

Sastav

Supstance Količina
Enrofloksacin 100 mg
Pomoćne Tvari benzil alkohol 20 ml
Nosač Sterilna destilovana voda do 100 ml
Pakovanje Bočica od 100 ml

Valemas 10

Injekcioni rastvor za goveda, ovce, koze i svinje

Indikacije

Valemas 10 je antibiotik širokog spektra djelovanja koji se koristi u liječenju akutnih i subakutnih bakterijskih infekcija, svih organa respiratornog i gastrointestinalnog trakta i organa lokomotornog trakta.

Goveda

Valemas 10 se koristi za liječenje organa respiratornog trakta kod infekcija izazvanih Pasteurellom multocida, Mannheimia haemolytika i Mykoplazma spp. Jako je efikasan i u liječenju infekcija gastrointestinalnog trakta izazvanih uzročnicima Escerihia coli. Vrlo je efikasan u liječenju akutnih atritisa izazvanih sa Mikoplazmama (Mikoplazma bovis) kod goveda mlađih od 2 godine.

Ovce

Valemas 10 se koristi za liječenje infekcija gastrointestinalnog trakta izazvanih uzročnicima Escerihia coli, a koje su osjetljive na Enrofloksacin. Liječenje mastitisa izazvanih Staphylococcus aureus i Escerihia coli.

Koze

Liječenje infekcije organa respitatornog trakta izazvanih Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytika koje su osjetljivie na Enrofloksacin. Liječenje infekcija organa gastrointestinalnog trakta izazvani Escerihia coli koje su osjetljive na Enrofloksacin, kao i liječenje sepsi izazvanih uzročnicima iz grupacije Escerihia coli. Liječenje mastitisa izazvanih Staphylococcus aureus i Escerihia coli koje su osjetljive na Enrofloksacin.

Svinje

Liječenje infekcija organa respiratornog trakta Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytika, Actinobacillus pleuropneumoniae i Mikoplazmama spp. Liječenje infekcija organa gastrointestinalnog trakta izazvani sa Escerihija coli, a koje su osjetljive na Enrofloksacin. Liječenje sepsi izazvanih sa uzročnicima iz grupacije Escerihia coli koje su osjetljive na Enrofloksacin.

Kontraindikacija

Ne davati životinjama koje su osjetljive na Enrofloksacin i ne koristiti ga kod konja tokom perioda rasta i razvoja, jer može prouzrokovati oštečenje hrskavice u zglobovima.

Neželjena dejstva

Nema nekih posebnih zabilježenih negativnih dejstava odnosno reakcija, a ukoliko se zabilježe nakon davanja ovog lijeka treba obavijestiti odmah veterinara.

Način upotrebe i doziranja

Daje se intra mamarno.

Prije aplikacije lijeka obavezno dobro izmusti životinju i dobro dezinficirati intramamarne otvore, pa tek uvući kanilu u intramamarne ciste i ubaciti kompletan sadržaj siringe. Obavezno nakon aplikacije lijeka izvršiti masazu vimena kako bi se lijek podjednako rasporedio po svim dijelovima vimena životinje.

Ciljne vrste životinja:

Goveda, ovce, koze i svinje

Doziranje i način primjene

Valemas 10 se može davati intravenozno, subkutano i intramuskularno. Ponovljene injekcije sa ovim lijekom moraju biti aplicirane u različita mjesta uboda na životinji. Da bi se garantovalo davanje tačne doze, treba precizno izmjeriti tjelesnu težinu životinje kako bi se izbjeglo nedovoljno doziranje.

1) Goveda: 5 mg Enrofloksacina/kg tjelesne mase što odgovara 1 ml/20 kg tjelesne mase, jednom dnevno tokom 3-5 dana. Akutni artritis izazvan Mikoplazmama se liječi 1 ml/20 kg tjelesne mase dnevno tokom 2 dana. Lijek može biti apliciran intravenozno (spora aplikacija) ili pod kožu. U svakom mjestu uboda injekcije pod kožu ili intramuskularno ne smije se davati više od 10 ml.

2) Ovce i koze: 5 mg Enrofloksacina/kg tjelesne mase što odgovara 1 ml/20 kg tjelesne mase, dnevno tokom 3 dana. Lijek se isključivo aplicira pod kožu. Na svakom mjestu injekcije ne treba davati više od 6 ml.

3) Svinje: 2,5 mg Enrofloksacina/kg tjelesne mase što odgovara 0,5 ml/20 kg tjelesne mase, dnevno tokom 3 dana. Lijek se aplicira najčešće intramuskularno u vrat, odmah iza uha. Infekcije gastrointestinalnog trakta i sepse izazvane Escerihia coli se liječe 5 mg Enrofloksacina/kg tjelesne mase što odgovara 1 ml/20 kg tjelesne mase dnevno tokom 3 dana. Aplikacija injekcije je najčešće intramuskularna, a na jednom mjestu uboda ne smije se aplicirati više od 3 ml.

Karenca

Goveda: nakon intravenozne aplikacije meso i iznutrice 5 dana

Mlijeko 3 dana

Nakon injekcije pod kožu meso i iznutrice 12 dana

Mlijeko 4 dana.

Ovce: meso i iznutrice 4 dana

Mlijeko 3 dana.

Koze: Meso i iznutrice 6 dana

Mlijeko 4 dana

Svinje: Meso i iznutrice 13 dana.

Posebna upozorenja

Način izdavanja

• Izdaje se na veterinraski recept.

Način čuvanja

• Čuvati na hladnom, prozračenom i mračnom prostoru, kao i van domašaja djece.

Rok upotrebe

• 2 godine

Posebne mjere i upozorenja:

• Kod teladi liječene oralnim putem sa 30 mg Enrofloksacinom/kg tjelesne mase tokom 14 dana uočene su degenerativne promjene na hrskavici zglobova. Primjena Enrofloksacina kod janjadi u periodu rasta i razvoja sa preporučenim dozama tokom 15 dana izazvalo bi histološke promjene u zglobnoj hrskavici, a što se klinički ne primječuje. Endovenozno davanje lijeka kod teladi mora biti sporo – polagano. Uključivanje ovog lijeka u terapiji mora biti isključivo na bazi rezultata antibiograma. Osobe kod kojih je potvrđena osjetljivost na Enrofloksacin moraju izbjegavati direktan kontakt sa njim. U slučaju nenamjernog injektiranja, treba se smjesta obratiti ljekaru uz pokaz upustva i etiketu lijeka. Valemas 10 nema imunosupresivni, enbriotoksičn, teratogeni i mutageni efekat.

Interakcija sa drugim veterinarskim lijekovima:

• Ovaj lijek ne treba koristiti zajedno sa tetraciklinima i lijekovima iz grupe makrolida. Ne treba davati ovaj lijek psima. Kod upotrebe lijeka sa tačnim dozama nisu zabilježeni negativni efekti na životinje. Kod jedinki sa disfunkcijom jetre ili bubrega treba koristiti nešto veće doze ovog lijeka u liječenju.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Svi veterinarski lijekovi koji nisu iskorišteni ili otpad koji potiče od korištenja istih, kao i onih kojima je istekao rok, moraju biti neškodljivo uklonjeni u skladu sa odredbama lokalnih zakona.