Fatroximin Endomammario Asciutta

Fatroximin Endomammario Asciutta
Pakovanje 5ml

Fatroximin Endomammario Asciutta

Intramamarna krema za krave i bufale u zasušenju

Jedna intrammamaria šprica od 5 ml sadrži: Aktivnu tvar: rifaximina 100mg; pomoćne tvari do 5ml

Indikacije

FATROMIXIN Endommamario Asciutta je indiciran za period zasušenja za:
- terapiju subkliničkih, hroničnih mastitisa,
- prevencija novih infekcija tokom perioda zasušenja,
- prevencija akutnog mastitisa koji se može javiti nakon poroda izazvane uzročnicima osjetljivim na rifaximin, a posebno Staphilococcus aureus (uključujući i one koji su rezistentni na peniciline), Streptococcus agalactiae, Streptococcvus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Actinomyces pyogenes.

Kontraindikacija

Nisu zapažena. Ukoliko se zapaze neželjene reakcije teške ili reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu, treba obavijestiti veterinara.

Način upotrebe i doziranja

Jedna šprica FATROMIXIN Endommamario Asciutta odgovara 100 mg riflaximina za četvrt vimena, nakon posljednje muže, ne preko 7 sedmica prije predviđenog oteljaja. Pomusti i okapati do kraja svaku četrvrt vimena, dakle očistiti i dezinficirati vimene bradavice/sise (posebno otvor) sa odgovarajućim preparatom. Skinuti zaštitu sa kanile intramamarne šprice za djelimično uvlačenje, dok za kompletno davanje ljeka je neophodno uklanjanje i cilindra za ograničavanje. Uvući kanilu u kanal bradavice i injektirati u unutrašnjost kompletan sadržaj šprice intramamarne. Izvući kanilu, uhvatiti sa prstima jedne ruke kraj bradavice/sise i sa palcem i kažiprstom druge ruke potisnuti nježno prema gore proizvod koji se nalazi u kanalu ove bradavice/sise.Masirati dakle nježno sa obje ruke četvrt vimena potiskujući prema gore da bi se proizvod ujednačeno proširio u cijelom žljezdanom dijelu vimena.

FATROMIXIN Endommamario Asciutta ima intramamarne šprice po sistemu „Twinsert“*.

Sistem „Twinsert“* omogučava bilo parcijalno bilo potpuno uvlačenje kanile intramamarne šprice u kanal sise onako kako su to potrebe operatora. Lječenje protiv mastitisa sa djelimičnim uvlačenjem kanile u kanal sise dozvoljava da se znatno smanji nastup novih mamelarnih infekcija/mastitisa.

U stvari, potpuno uvlačenje kanile dilatira sfinkter bradavice/sise  pospješujući ulaz bakterija i istovremeno, može dovesti bakterije koje se nalaze u sloju keratina koji pokriva otvor u bradavicu/sisu direktno u kanal bradavice/sise. Kod djelimičnog uvlačenja, kanila ušavši samo par milimetara u kanal sise, izbjegava dilataciju sfinktera, oštečenje sloja keratina i osim toga polaganje antibiotika i duž cijelog kanala  bradavice/sise. Kod krava koje su vrlo nervozne, i kada postoje lezije/povrede bradavice/sise ili u ostalim posebnim situacijama, potpuno uvlačenje kanile može se pokazati lakšim/povoljnijim.

Karenca

Krave i bivolice
Meso i iznutrice : 0 dana
Ne koristiti za ishranu vime  tretiranih životinja
Mlijeko: 0 sati (0 muže)

Posebna upozorenja

Životinjske vrste kojima je namjenjeno
Mliječne krave i bufale (bivoli)

Posebne mjere opreza za čuvanje
Držati izvan dohvata djece.
Čuvati dugo na hladnom. Zaštiti od svjetla.
Rok upotrebe veterinarskog ljeka u originalnom pakovanju za prodaju: 3 godine.
Ne koristiti nakon isteka roka i datuma naznačenog na kutiji.

Posebna upozorenja
Posebna upozorenja za primjenu kod sveke pojedine vrste životinja.
Ne koristiti za ishranu mammelle/vimena  tretiranih životinja.
Lječenje ne smije biti primjenjeno nakon 7 sedmica prije očekivanog teljenja.

Posebne mjere opreza kod korištenja životinja
Ukoliko je moguče lijek treba biti primjenjen na bazi rezultata antibiograma. Neodgovarajuća primjena proizvoda može dovesti do povečanja dominacije bakterija otpornih na rifaximina.
Treba se posvetiti posebna pažnja poboljšanju uvjeta uzgoja da bi se izbjeglo bilo kakve situacije stresa.
Često ponovno korištenje  ili  nastavak rifaximina treba izbjeći, poboljšavajući uvjete držanja i dezinfekcijom.

Posebne mjere opreza koje treba primjeniti osoba koja daje ljek životinjama
Osobe koje imaju poznatu osjetljivost na riflaximina ili druge ansamicine trebaju izbjegavati kontakt sa proizvodom.
U slučaju slučajnog kontakta oprati pažljivo i dobro ruke i ostale dijelove kože sa kojim je proizvod došao u kontakt.
U slučaju slučajnog kontakta sa očima ili sluzokožom, isprati odmah i dugo s vodom.

Primjena tokom trudnoče, dojenja ili ovulacije
Proizvod se koristi tokom trudnoće u periodu zasušenja vimena mlječnih krava.

Interakcija sa ostalim veterinarskim ljekovima te ostali oblici interakcije
Nije poznata.

Predoziranje (simptomi, procedura hitne pomoći, protuotrovi)
Nisu uočeni simptomi predoziranja koji se odnose na pprimjenu ovog ljeka.

Inkompatibilnost/nepodnošenje
Nije uočena.

Ostale informacije

FATROMIXIN Endommamario Asciutta je proizvod na bazi riflaximina, antibiotik sinteze koja pripada porodici ansamicina. Mehanizam djelovanja rifaximina se izražava putem interakcije sa RNA polimerasi DNA koja zavisi od konsekventnog blokiranja sinteze proteina.
Spektar djelovanja rifaximina podrazumijeva osnovne bakterije odgovorne za mastitis goveda: Staphylococcus aureus (uključujući i one koji su rezistentni na peniciline), Streptococcus agalactiae, Streptococcvus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Actinomyces pyogenes. Provedena farmakokinetička istraživanja otkrivaju prelaz gotovo neznatan preko endromammelarnog epitela, dozvoljavajući, dakle, optimalni učinak rifaximina na nivou dijela koji se tretira. Formulacija FATROMIXIN Endommamario Asciutta je takva da predstvalja visok stepen stabilnosti i viskoziteta konstantnog i pri različitim temperaturama ambijenta. Posebne karakteristike ograničenja korištenog u formulaciji dozvoljavaju kompletni i trenutni prenos aktivnog principa tvari.

Način izdavanja lijeka
Izdaje se na Veterinarski recept.

Rok trajanja
3 godine.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Svi neiskorišteni veterinarski ljekovi ili njihovi otpatci trebaju biti uklonjeni u skladu sa lokalnim zakonskim odredbama i odloženi u dogovorene odgovarajuće sisteme za prikupljanje i uništavanje za neiskorištene ljekove ili one kojima je prošao rok za upotrebu.