BIO-VAC NDV 6/10-H120

BIO-VAC NDV 6/10-H120

Sastav

Supstance Količina
Pakovanje

Pakovanje flakoma od 1000 doza

pakovanje od 10 Flakoma od 1000 doza

pakovanje od 10 flakoma od 2500 doza

pakovanje od 10 flakoma od 5000 doza

Moguće je da nisu sva pakovanja u prodaji.

BIO-VAC NDV 6/10-H120

liofizirana vakcina za upotrebu u peradarstvo aplicirana putem vode ili inhaliranjem

Jedna doza vakcine sadrži:

aktivni oslabljeni/ublaženi virus ptičje pseudokuge (bolest Newcastle), ogranak NDV 6/10 : mini106,0- max 107,0 DIE*50

aktivni oslabljeni/ublaženi virus zaraznog ptičjeg Bronhitisa ogranak Massachusetts H120: mini103,5- max 104,5DIE50

*DIE50: doza infekcije embriona do 50%

Indikacije

Da izazovu aktivni imunitet u pilića kako bi se smanjila smrtnost, simptomi i posljedice ptičje Pseudokuge (bolest Newcastle) i da smanji kliničke simptome i povrede ptičjeg zaraznog Bronhitisa. Imunitet je kompletan 3 sedmice nakon prvog vakcinisanja i traje 4 sedmice od vakcinisanja do revakcinacije.

Kontraindikacija

Nema

Neželjena dejstva

Nema zabilježenih. Ukoliko bi se pojavile neželjene reakcije teške ili reakcije koje nisu navedene u ovom listu, treba odmah izvijestiti veterinara.

Način upotrebe i doziranja

Vrsta za koju je namjenjeno:

pilići brojlerije

Doziranje i način primjene

Vakcinisati sprejom u inkubatoru od 1 dana života koristeći aparat za inhalaciju koji proizvodi sprej sa krupnim kapljicama (oko 120 μm) Rastopiti sadržaj bočice u malo količini destilovane vode; nakon toga usuti količinu destilovane vode koja se smatra dovoljnom za primjenu, koja se sadrži u spremniku inhalatora, mješajući dobro rastvor vakcine prije njegove distribucije. Količina vode neophodne za ravnomjernu vakcinaciju u obliku spreja varira u ovisnosti od subjekata i od tipa aparata za inhalaciju koji se koristi, koji može biti manuelan ili električni.

Dati dozu za revakcinaciju u vodi za piće. Količina vode koja je neophodna za vakcinaciju varira u odnosu na starosnu dob životinja, u ovisnosti od godišnjeg doba, i temperature ambijenta. Treba ožedniti životinje ukidajući davanje vode za piće barem 3 sata prije vakcinacije. Rastopiti sadržaj bočice u malo količini bezbojne vode za piće. Izliti sadržaj flakoma u vodi za piće u kolićini koja se smatra potrebnom za vakcinaciju. Isprati flakom/bočicu. Pomiješati pažljivo rastvor vakcine dobiven tako neposredno prije davanja životinjama. Distribuirati rastvor vakcine na takav način da se omogući svim životinjama dobivanje vakcine u roku od dva sata od rastvaranja.

Program vakcinacije:

Sperj za vakcinaciju u inkubatoru prvog dana života, revakcinacija u vodi za piće nakon 3 sedmice.

Program vakcinacije:

vakcinacina sprejom u inkubatoru od jednog dana života, revakcinacija u vodi za piće nakon 3 sedmice.

Upozorenje za korektnu primjenu

Tokom pripreme treba izbjeći kontakt vakcine sa dezinfekcionim sredstvima, deterdžentima ili obojenom vodom

Karenca

0 dana

Posebna upozorenja

Posebne mjere za čuvanje

• Čuvati izvan domašaja djece.

• čuvati u hladnjaku i na temperaturi između +2°C i + 8°C.

• Ne koristiti ovaj proizvod nakon isteka roka navedenog na etiketi.

• Period validnosti nakon pripreme: 2 sata.

Posebne mjere za čuvanje

Posebne mjere opreza za korištenje na životinjama

Vakcinisani pilići mogu eliminisati virus vakcine nakon barem dvije sedmice od vakcinacije

Savjetujese da se vakcinišu svi subjekti iz grupe istovremeno da bi se izbjeglo kontakte između vakcinisanih i nevakcinisanih pilića.

Neophodno je primjeniti odgovarajuće mjere sanitarne prevencije da bi se izbjeglo širenje na osjetljive vrste.

Posebne mjere opreza kojih se moraju pridržavati osobe koje vrše vakcinaciju životinja

Za radnika:

Virus Ptičje pseudokuge može izazvati Konjuktivitis kod čovjeka. U slućaju nehotičnog kontakta s očima, treba dobro oprati s vodom i obavijestiti lječnika.

Upotreba tokom nošenja jaja- sigurnost vetrinarskog lijeka tokom nošenja jaja nije utvrđena

Interakcija sa drugim vetrinrskim ljekovima i ostali oblici interakcije

Nema imformacija u vezi sa kompatibilnosti vakcine sa drugima.

Predoziranje (simptomi, postupak hitne pomoći, protivotrovi ukoliko je potrebno)

Čak i primjena doze koja je 10 puta veča od predviđene, ne izaziva posebne reakcije.

Inkompatibilnost Ne miješati sa drugim vakcinama.

Posebne mjere uništavanja lijeka

Svi vetrinarski ljekovi koji nisu iskorišteni i otpadni materijal koji od njih potiče mora biti odložen u skladu sa odredbama lokalnih zakonapo i po odgovarajučem sistemu sakuplanja i uništavanja koji važi za ljekove koji nisu iskorišteni ili one kojima je prošao rok trajanja.