Supramox S.P.

Supramox S.P.

Sastav

Supstance Količina

Amoxicillin trihidrat 800 mg (700 mg/g amoksicilina) - Rastvorljivi nosači do 1000 mg.

Pakovanje Plastične kantice (143g, 1430g) i aluminijske kese (1430g, 4290g)

Supramox S.P.

oralni prašak za telad, svinje, brojlere, ćurke, patke, fazane i prepelice

Indikacije

Supramox S.P. spada u grupu lijekova baktericida i koristi se kod svih infekcija uzrokovanim Gram + i Gram - bakterijama. Posebno se koristi kod infekcija uzrokovanim Actinobacillus sp., Bacillus antracis, Clostridium sp., Haemofilus Sp., Erisopelatrix rhusiopatie, Pasterella sp., Escerichie sp., Salmonelae sp., Staphilococcus sp., Streptococcus sp., Listerie monocitogenes itd. Preporučuje se njegovo korištenje kod svih respiratornih infekcija (Bronhitisa, bronho-pulmonitisa, pulmonitisa i preuritisa), gastro- intestinalnih infekcija (enteritisi i gastro-eneritisi), infekcija organa urogenitalnog trakta kao i infekcija kože i zglobova.

Način upotrebe i doziranja

Supramox S.P. se jako dobro rastvara u vodi za piće. Može se koristiti putem vode, mlijeka i putem hrane. Preporučuje se koristiti u dozi od 0,1 g - 0,2 g na 10 kg žive mase (što odgovara 7 mg -14 mg amoksicilina/kg žive mase) u vodi za pice ili mlijeku svake 12 sati tokom 3-5 dan.

1. Telad: 1 g - 2 g/10 litara vode ili 0,1 g - 0,2 g/10 kg žive mase svakih 12 sati (7 mg - 14 mg/kg žive mase) tokom 3-5 dana.

2. Svinje: do 6 mjeseci starosti 10 g - 20 g/100 litara vode dnevno ili putem hrane 20 g - 40 g, a svinje starije od 6 mjeseci 15 g - 30 g/100 litara vode dnevo ili putem hrane 30 g - 60 g /100 kg hrane tokom 3-5 dana.

3. Brojleri i ćurke: do 4 sedmice starosti 6 g - 12 g/100 litara vode, a za brojlere starije od 4 sedmice 10 g - 20 g/100 litara vode dnevno tokom 3-5 dana (sto odgovara 7 mg - 14 mg/kg žive mase).

Patkama, fazanima i prepelicama starosti do 4 sedmice se daje u dozi 12 g/100 litara vode dnevno tokom 5 dana, a za starije kategorije iznad 4 sedmice se preporučuje doza od 20 g/100 litara vode dnevno tokom 5 dana.

Preporučuje se prvo sva količina lijeka rastvoriti u vodi ili mlijeku u količini 5-10 litara, pa tek potom dodati potrebne količine vode. U svakom originalnom pakovanju se nalazi i posudica od 10 g radi tačnijeg mjerenja prilikom davanje lijeka.

Karenca

Telad: meso i unutrašnji organi 20 dana.
Svinje: meso i unutrasnji organi 2 dana.
Brojleri, ćurke, patke, fazani i prepelice: meso i unutrašnji organi 2 dana.

Posebna upozorenja

Upozorenja

Ne davati životinjama koje su osjetljive na peniciline. Ne smije se davati kunićima, zamorcima, činčilama, malim glodarima kao i svim ruminantima koji imaju već razvijene predželudce. Ne smije se davati konzumnim nosiljama čija jaja se koriste za ishranu ljudi. Zabraniti radnicima da manipulišu sa lijekom ako su osjetljivi na peniciline. Kod ljudi osjetljivih na peniciline može doci do pojave alergija.

Supramox S.P. ne koristiti zajedno sa drugim lijekovima u terapiji. Spada u grupu lijekova baktericida protiv Gram + bakterija i Gram – bakterija.

Posebne obavijesti

Ne davati životinjama koje su osjetljive na peniciline i ostale antibiotike iz grupe Betalaktamina. Zabranjuje se upotreba lijeka i kod zivotinja kod kojih je dokazana rezistencija na penicline. Lijek se ne smije davati kunicima, činčilama, kričetima i svim ostalim manjim glodavcima, kao i odraslim ruminatima. Može se koristiti kod krmača u laktaciji i tokom gravidnosti.

Posebne obavijesti po vrstama životinja

Lijek ne davati kozumnim nosiljama čija jaja se koriste za ishranu ljudi. Ne preporučuje se koristiti zajedno sa ostalim antibioticima. Ukoliko životinje ne uzmu putem vode preporučene količine lijeka ne garantira se ucinak lijeka. U takvim slučajevima se može uključiti i parenteralno davanje drugog lijeka preporučenog od strane veterinara. Tokom terapije treba životinjama obezbijediti dobre uslove u objektu kako bi se izbjegao svaki vid stresa. Koristenje lijka kod peradi mora biti u skladu sa Normativom CE 1177/2006 kao i od Komisije koja donosi domace nacionalne normative.

Specijana uputsva za upotrebu kod ciljanih životinja

Ukoliko je moguće lijek uvijek treba koristiti ako je preporučen na osnovu antibiograma. Ukoliko nije uraden antibiogram treba se bazirati na osnovu epidemioloskih informacija na lokalnom i regionalnom nivou.

Posebna upozorenja za osobe koje rukuju sa lijekom

Osobe koje su alergične na peniciline kao i sve lijekove iz grupe Betalaktamina trebaju izbjegavati kontak sa lijekom. Za sve ostale osobe ne postoji nikakva opasnost prilikom rastvaranja i davanja lijeka životinjama. Prilikom kontakta sa lijkom izbjegavati inhalaciju l i direktan kontakt sa lijekom. U slučaju direktnog kontakta oprati hladnom vodom.

Reakcija na lijek (učestalost i opasnost)

Kod osoba koje su alergične na lijek mogu se pojaviti reakcije na koži pa do anafilaktickog šoka. U slučaju anafilaktičkog šoka preporučuje se odmah davanje adrenalina. Ukoliko dođe do predoziranja sa lijekom i dužeg korištenaj kod sisara može doci do poremećaja mikroflore u digestivnom traktu i do pojave proljeva i povraćanja. Najčesce su alergije kos sisara ako se koristi istovremeno Penicilin G i cefalosporina. Ukoliko se prmjete neki drugi simptomi treba odmah obavijestiti veterinara.

Upotreba lijeka tokom gravidnosti, laktacije i nošenja jaja

Lijek se može koristiti kod gravidnih krmača i tokom laktacije. Ne davati lijek konzumnim nosiljama tokom nosenja jaja.

Interakcija lijeka sa ostalim lijekovima

Uočen je pozitivan terapeutski efekat koristenjem polusintetskih penicilina i lijekova

iz grupe aminoglikozida. Probenecid produžava efekat amoksicilina u krvi narocito kod renalnih infekcija. Fenilbutazon i drugi antipiretici dati zajedno povecavaju period djelovanja amoxicilina.

Predoziranje (simptomi, način liječenja i antidoti)

Nisu poznati sintomi u slucaju predoziranje sa lijekom.

Inkompatibilnost

Ne miješati amoxicilin sa ostalim lijekovima.

Poseban način čuvanja

Lijek se čuva u hladnoj proračenoj tamnoj prostoriji daleko od izvora toplote. Lijek rastvoren se mora iskoristiti tokom 24 sata. Ukoliko se lijek mijesa u hrani rok trajanja je oko 14 dana. Jednom otvoreno originalno pakovanje rok trajanja je 2 mjeseca.

Upozorenje kod neškodljivog ukljanjanja ambalaže

Neiskoristeni lijek sa ambalažom se mora neškodljivo unistiti prema zakonu u državi gdje je registriran.

Druge informacije

Amoksicili je polusintetski peniciln koji djelujebaktericidno prodit gram pozitivnih bakterija (Actinobacterium spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Eryshopelotrix rhusiopathie, Listerie monocytogenes, Staphylococcus spp., Streptococcus spp.,) i Gram negativnih bakterija (Actinobacillus spp., Escherihia coli, Fusobacterium spp., Haemophillus spp., Mannhelmia haemolytica, Moraxella spp., Pasterella spp., Salmonella spp., Veoma brzo djeluje u organimu, znatno brže u odnosu na ampinicilin. Veoma je stabilan u kiseloj sredini želudca i u organima dospijeva oko 80% od rastvorenog lijeka. Oko 15% lijeka se veže za proteine plazme. Brze se nađe nakon resorpcije u svim organima, a naročito u respiratornim i urogenitalnom organima. U ovim organima se nađe u vecim koncentracijama u odnosu na predviđeni MIC. Pretežno se izlučuje iz organizma preko urina.

Način izdavanja

Izdaje se na Veterinarski recept.