Colistin Sulfat 10%

Colistin Sulfat 10%

Sastav (1 gr)

Supstance Količina
Colistin sulfat 100 g
Rastvorljivi nosač do 1000 gr
Pakovanje Kutija od 1 kg i 5 kg
ATCVET kod QA07AA10

Colistin Sulfat 10%

Indikacije

Koristi se u prevenciji i liječenju teških infekcija digestivnog trakta, uzrokovanih gram negativnim bakterijama, a naročito kolibaciloze i salmoneloza kod teladi, brojlera, ćuraka, konzumnih nosilja, kunica, jagnjadi, jaradi  i prasadi do težine 35 kg.

Kontraindikacija

Ne koristi se kod životinja koje su osjetljive na polimiksine i jedinki sa oštecenim bubrezima.

Način upotrebe i doziranja

Telad: Nakon što se lijek rastvori u vodi za piće, mlijeku ili zamjenici za mljeko, lijek se daje životinji u količini od 5 do 6 g na 100 kg žive mase (što odgovara 5-6 mg aktivne supstance na 1 kg žive mase) tokom 5-7 dana (terapija se može produžiti i do 10 dana).

Brojleri, ćurke i koke nosilje: Koristi se za liječenje enteritisa izazvanim E.coli i Salmonellama u količini od 5 do 6 g na 100 kg žive mase  (što odgovara 5-6 mg aktivne supstance na 1 kg žive mase) tokom 5-7 dana.

Prasad, jagnjad i jarad: Za terapiju eneteritisa izazvanih gram negativnim bakterijama u količini od 5-6 g antibiotika na 100 kg žive mase tokom 5-7 dana.

Kunići: Za terapiju eneteritisa izazvanih gramne gativnim bakterijama u koliini 5 do 6 g  na 100 kg žive mase tokom 5-7 dana.

Karenca

Meso i jestivi organi, teladi, jagnjadi, jaradi i prasadi ne koriste se 3  dana nakon poslednje aplikacije lijeka.

Meso i jestivi organi brojlera, ćuraka i kunića 5 dana od poslednje aplikacije lijeka.

Posebna upozorenja

Lijek čuvati u suhoj i prozračenoj prostoriji do temperature od 24°C. Jednom otvoreno originalno pakovanje može se koristiti lijek 3 mjeseca. Pri rukovanju sa lijekom spriječiti direktan kontakt sa kožom čovjeka koji manipuliše sa proizvodom. Poslije svakog rukovanja sa proizvodom obavezno oprati ruke.

Rok za upotrebu: 2 godine

Posebne mjere uništavanja lijeka

Ostatak rastvorenog  i neupotrebljivog lijeka uništiti u skladu sa važećim propisima.